Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej! Zamknij

Standardy i Regulamin

W celu realizacji zlecenia napraw niezbędna jest akceptacja powyższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji sprzętu i przeprowadzenie naprawy (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997), a w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych osobowych  RODO

Podane dane są nam potrzebne wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia naprawy. Znając państw numer telefonu czy adres e-mail możemy skonsultować zgłaszane uszkodzenie, uszczegółowić zakres jego występowania, umówić termin odbioru lub dowozu. Otrzymany przez Państwa adres zamieszkania/pobytu  pozwoli nam na odebranie, a potem na odesłanie lub odwiezienie powierzonego do naprawy sprzętu. Znając państwa adres będziemy mogli również wysłać zamawiane części lub akcesoria. W sytuacjach szczególnych związanych z bezpieczeństwem użytkowanych sprzętów daje nam to możliwość powiadomienia Państwa o potencjalnych ryzykach, które nie były możliwe do określenia w chwili wykonywania naprawy. Posiadając Państwa dane kontaktowe możemy zweryfikować  i ocenić jakość wykonanej naprawy.

Aby proces naprawy był możliwy, niezbędne jest również udzielenie przez Państwa zgody na uzyskanie przez nas uprawnień do żądania przeniesienia danych.  Dotyczy to sytuacji związanych z weryfikacją Państwa uprawnień wynikających np. z rozszerzonych gwarancji producentów jak również kwestii potrzeby kontaktu z infoliniami producentów i gwarantów czy weryfikacji jakości wykonanej naprawy. Jak również przekazanie Państwa danych firmie kurierskiej, która dostarczy sprzęt po naprawie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem RODO Państwa dane mogą zostać na Państwa żądanie usunięte po określonym przez Państwa czasie. Wskazujemy jednocześnie, że z chwilą usunięcia Państwa danych jedynym śladem w naszym systemie będzie tylko  model i numer seryjny ( jeśli występuje ) powierzonego do naprawy sprzętu. Może uniemożliwić to w przyszłości fizyczne odebranie sprzętu jeśli miałoby to nastąpić po wcześniejszym usunięciu danych. Z tego względu zalecamy aby Państwa dane pozostały w naszym systemie na okres 24 miesięcy od wykonanej naprawy . Pokrywa się to z okresami gwarancji i rękojmi i jest przydatne dla obu stron. Dane bez zadeklarowanego przez Państwa czasu są usuwane automatycznie po okresie 36 miesięcy od daty ich rejestracji.

STANDARDY NAPRAW

1. Każdy sprzęt przyjmowany do naprawy rejestrowany jest w wewnętrznym systemie serwisowym otrzymując unikalny numer zlecenia. Identyfikacja i bieżąca informacja o statusie naprawy sprzętu dostępna jest dla Państwa poprzez naszą stronę internetową oraz infolinie. Realizacja zlecenia naprawy następuje po akceptacji niniejszych warunków.

2. Wszystkie naprawy prowadzone są wyłącznie w pełnej zgodności ze szczegółowymi procedurami koncernów dla których pracujemy. W przypadku napraw gwarancyjnych obowiązują wszystkie zapisy dotyczące szczegółowych warunków wykonywania takich napraw zawarte w gwarancji producenta. Serwis zakłada, że klient zapoznał się z nimi przed zgłoszeniem reklamacji sprzętu i może zostać w szczególnych okolicznościach obciążony kosztami logistycznymi i transportowymi w przypadku nieuznania naprawy przez gwaranta jako naprawy gwarancyjnej.

3. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta, Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem odpowiedniej gwarancji wraz z dowodem zakupu potwierdzającym zgodność danych zakupionego sprzętu. Do chwili przedstawienia kompletu dokumentów sprzęt może zostać zarejestrowany w systemie jedynie jako naprawa pogwarancyjna. Czas naprawy będzie liczony od chwili dostarczenia niezbędnych dokumentów.

4. W przypadku napraw pogwarancyjnych w pierwszej kolejności wykonywana jest diagnoza uszkodzenia Państwa sprzętu. Dzięki tej usłudze dajemy Państwu możliwie pełen obraz sytuacji, przewidywanych kosztów naprawy jak również przewidywanego czasu naprawy. Czynność ta w przypadku wykonywania ostatecznej naprawy produktów konsumenckich jest wykonywana nieodpłatnie.  W przypadku ekspertyz szczegółowych, wykonywanych na zlecenie podmiotów prawnych i firm ubezpieczeniowych jak również w przypadku sprzętu profesjonalnego jak również laptopów oraz tabletów Sony VAIO jest usługa płatna.

5. Rozpoczęcie naprawy pogwarancyjnej odbywa się po akceptacji przedłożonych kosztów i warunków jej wykonania. Serwis ma obowiązek powiadomienia Klienta niezwłocznie o wszelkich zmianach warunków wykonania naprawy z chwilą uzyskania uszczegółowionej wiedzy w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wykrycia nieprzewidzianych komplikacji w usunięciu usterki, zmiany terminu dostarczenia niezbędnych podzespołów z magazynów centralnych oraz kosztów naprawy.

6. Serwis zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Klienta, do zwrotu sprzętu w stanie odbiegającym od faktyczne zgłaszanego uszkodzenia, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia lub proces jego diagnozy, mogą zmienić działanie sprzętu. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń spowodowanych silnym udarem mechanicznym, zalaniem, zawilgoceniem lub przepięciem energetycznym.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach i pamięciach wewnętrznych urządzeń przekazywanych do naprawy, jeśli Klient nie zleci niezależnej odpłatnej usługi ich archiwizacji ( usługa ta jest możliwa tylko w przypadku szczególnych rodzajów uszkodzeń ). Serwis uznaje, że dane i oprogramowanie o których mowa są wyłączną własnością Klienta i nabytych praw ich użytkowania. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia tych danych i oprogramowania w przypadkach kiedy w celu pełnej diagnozy lub przywrócenia normalnego działania urządzenia niezbędne są procesy wymuszające pełne formatowanie nośników pamięci. Dotyczy to w szczególności napraw laptopów VAIO, kamer i aparatów z budowanymi pamięciami.

8. Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu jest oryginał zlecenia serwisowego. W przypadku jeśli sprzęt jest przesłany za pomocą poczty kurierskiej lub systemu door–to-door, podstawą jego odbioru od kuriera jest potwierdzenie na liście przewozowym.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wyzłomowania pozostawionego do naprawy, a nieodebranego sprzętu, jeśli Zleceniodawca nie dokona jego odbioru po upływie 60 dni od czasu zakończenia czynności serwisowych, o których został powiadomiony. Za powiadomienie uznaje się informację przekazana Klientowi w jednej z podanych form: informacji telefonicznej na podany przy rejestracji numer telefonu, informacji przekazanej w formie tekstowej SMS na podany numer telefonu, informacji na podany adres e-mail. Serwis zapewnia, że bieżący status i historia naprawy są widoczne na stronie internetowej serwisu w zakładce „sprawdź status naprawy”.

10. Wszelkie potencjalne spory jakie mogłyby się pojawić i dotyczące jakości wykonanej usługi serwisowej pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą będą zawsze rozstrzygane w drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli takie negocjacje okazałyby się z jakichkolwiek przyczyn niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron i nie przyniosły rozwiązania sporu, wówczas rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed sądem właściwym dla siedziby Sontronic Sp. z o.o.

Kontakt

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat / marka i model urządzenia

Twoja wiadomość

Przepis tekst z obrazka captcha

oddzwonimy albo odpiszemy

 

Aktualności

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma ...

Aktualne godziny działania Regionalnego Autoryzowanego Centrum Serwisowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów z ...

Nowy wygląd i funkcjonalność naszej strony www.sontronic.pl

Mamy nadzieję, że spodobał się Państwu ...