Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej! Zamknij

Standardy i Regulamin

W celu realizacji zlecenia napraw niezbędna jest akceptacja powyższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji sprzętu i przeprowadzenie naprawy (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997), a w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych osobowych  RODO

Podane dane są nam potrzebne wyłącznie w celu sprawnego przeprowadzenia naprawy. Znając państw numer telefonu czy adres e-mail możemy skonsultować zgłaszane uszkodzenie, uszczegółowić zakres jego występowania, umówić termin odbioru lub dowozu. Otrzymany przez Państwa adres zamieszkania/pobytu  pozwoli nam na odebranie, a potem na odesłanie lub odwiezienie powierzonego do naprawy sprzętu. Znając państwa adres będziemy mogli również wysłać zamawiane części lub akcesoria. W sytuacjach szczególnych związanych z bezpieczeństwem użytkowanych sprzętów daje nam to możliwość powiadomienia Państwa o potencjalnych ryzykach, które nie były możliwe do określenia w chwili wykonywania naprawy. Posiadając Państwa dane kontaktowe możemy zweryfikować  i ocenić jakość wykonanej naprawy.

Aby proces naprawy był możliwy, niezbędne jest również udzielenie przez Państwa zgody na uzyskanie przez nas uprawnień do żądania przeniesienia danych.  Dotyczy to sytuacji związanych z weryfikacją Państwa uprawnień wynikających np. z rozszerzonych gwarancji producentów jak również kwestii potrzeby kontaktu z infoliniami producentów i gwarantów czy weryfikacji jakości wykonanej naprawy. Jak również przekazanie Państwa danych firmie kurierskiej, która dostarczy sprzęt po naprawie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem RODO Państwa dane mogą zostać na Państwa żądanie usunięte po określonym przez Państwa czasie. Wskazujemy jednocześnie, że z chwilą usunięcia Państwa danych jedynym śladem w naszym systemie będzie tylko  model i numer seryjny ( jeśli występuje ) powierzonego do naprawy sprzętu. Może uniemożliwić to w przyszłości fizyczne odebranie sprzętu jeśli miałoby to nastąpić po wcześniejszym usunięciu danych. Z tego względu zalecamy aby Państwa dane pozostały w naszym systemie na okres 24 miesięcy od wykonanej naprawy . Pokrywa się to z okresami gwarancji i rękojmi i jest przydatne dla obu stron.

STANDARDY NAPRAW

1. Każdy sprzęt przyjmowany do naprawy rejestrowany jest w wewnętrznym systemie serwisowym otrzymując unikalny numer zlecenia. Identyfikacja i bieżąca informacja o statusie naprawy sprzętu dostępna jest dla Państwa poprzez naszą stronę internetową oraz infolinie. Realizacja zlecenia naprawy następuje po akceptacji niniejszych warunków.

2. Wszystkie naprawy prowadzone są wyłącznie w pełnej zgodności ze szczegółowymi procedurami koncernów dla których pracujemy. W przypadku napraw gwarancyjnych obowiązują wszystkie zapisy dotyczące szczegółowych warunków wykonywania takich napraw zawarte w gwarancji producenta. Serwis zakłada, że klient zapoznał się z nimi przed zgłoszeniem reklamacji sprzętu i może zostać w szczególnych okolicznościach obciążony kosztami logistycznymi i transportowymi w przypadku nieuznania naprawy przez gwaranta jako naprawy gwarancyjnej.

3. W przypadku sprzętu objętego gwarancją producenta, Klient zobowiązany jest do dostarczenia wraz z reklamowanym produktem odpowiedniej gwarancji wraz z dowodem zakupu potwierdzającym zgodność danych zakupionego sprzętu. Do chwili przedstawienia kompletu dokumentów sprzęt może zostać zarejestrowany w systemie jedynie jako naprawa pogwarancyjna. Czas naprawy będzie liczony od chwili dostarczenia niezbędnych dokumentów.

4. W przypadku napraw pogwarancyjnych w pierwszej kolejności wykonywana jest diagnoza uszkodzenia Państwa sprzętu. Dzięki tej usłudze dajemy Państwu możliwie pełen obraz sytuacji, przewidywanych kosztów naprawy jak również przewidywanego czasu naprawy. Czynność ta od 1 lutego 2019 jest czynnością odpłatną . Opłata jest pobierana jedynie w przypadku kiedy naprawa z uwagi na jej nieopłacalność nie jest dalej wykonywana, a serwis w celu określenia kosztów i zakresu naprawy musiał dokonać demontażu sprzętu, analizy pomiarowej i programowej.  Również w przypadku ekspertyz szczegółowych, wykonywanych na zlecenie podmiotów prawnych i firm ubezpieczeniowych jak również w przypadku sprzętu profesjonalnego jest to usługa płatna.

5. Rozpoczęcie naprawy pogwarancyjnej odbywa się po akceptacji przedłożonych kosztów i warunków jej wykonania. Serwis ma obowiązek powiadomienia Klienta niezwłocznie o wszelkich zmianach warunków wykonania naprawy z chwilą uzyskania uszczegółowionej wiedzy w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wykrycia nieprzewidzianych komplikacji w usunięciu usterki, zmiany terminu dostarczenia niezbędnych podzespołów z magazynów centralnych oraz kosztów naprawy.

6. Serwis zastrzega sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Klienta, do zwrotu sprzętu w stanie odbiegającym od faktyczne zgłaszanego uszkodzenia, w przypadku kiedy przyczyna uszkodzenia lub proces jego diagnozy, mogą zmienić działanie sprzętu. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń spowodowanych silnym udarem mechanicznym, zalaniem, zawilgoceniem lub przepięciem energetycznym.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach i pamięciach wewnętrznych urządzeń przekazywanych do naprawy, jeśli Klient nie zleci niezależnej odpłatnej usługi ich archiwizacji ( usługa ta jest możliwa tylko w przypadku szczególnych rodzajów uszkodzeń ). Serwis uznaje, że dane i oprogramowanie o których mowa są wyłączną własnością Klienta i nabytych praw ich użytkowania. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia tych danych i oprogramowania w przypadkach kiedy w celu pełnej diagnozy lub przywrócenia normalnego działania urządzenia niezbędne są procesy wymuszające pełne formatowanie nośników pamięci. Dotyczy to w szczególności napraw laptopów VAIO, kamer i aparatów z budowanymi pamięciami.

8. Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu jest oryginał zlecenia serwisowego. W przypadku jeśli sprzęt jest przesłany za pomocą poczty kurierskiej lub systemu door–to-door, podstawą jego odbioru od kuriera jest potwierdzenie na liście przewozowym.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do wyzłomowania pozostawionego do naprawy, a nieodebranego sprzętu, jeśli Zleceniodawca nie dokona jego odbioru po upływie 60 dni od czasu zakończenia czynności serwisowych, o których został powiadomiony. Za powiadomienie uznaje się informację przekazana Klientowi w jednej z podanych form: informacji telefonicznej na podany przy rejestracji numer telefonu, informacji przekazanej w formie tekstowej SMS na podany numer telefonu, informacji na podany adres e-mail. Serwis zapewnia, że bieżący status i historia naprawy są widoczne na stronie internetowej serwisu w zakładce „sprawdź status naprawy”.

10. Wszelkie potencjalne spory jakie mogłyby się pojawić i dotyczące jakości wykonanej usługi serwisowej pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą będą zawsze rozstrzygane w drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli takie negocjacje okazałyby się z jakichkolwiek przyczyn niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron i nie przyniosły rozwiązania sporu, wówczas rozstrzygnięcie sporu nastąpi przed sądem właściwym dla siedziby Sontronic Sp. z o.o.

Kontakt

  Twoje imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Twój e-mail (wymagane)

  Temat / marka i model urządzenia

  Twoja wiadomość

  oddzwonimy albo odpiszemy

   

  Aktualności

  Działanie stacji serwisowej w okresie pandemii COVID-19

  W związku z aktualną sytuacją  rozprzestrzeniania ...

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2020

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma ...

  Zmiana siedziby Stacji Serwisowej

    Od 01 stycznia 2020 SERWIS SONTRONIC ...

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że firma ...